Ceny jízdného a tarifní podmínky v mstské autobusové doprav provozované DpmD, a.s.  platné od 1. 4. 2018

 
     
  V rámci sbliování tarifních podmínek s integrovanou dopravou Ústeckého kraje DÚK dojde od 1. 9. 2017 ke zmn tarifu. Elektronické platby bankovní kartou se srovnají s platbami z elektronické penenky ze staré karty DPMD nebo karty DÚK, tedy za 15,--K s platností 45 minut. Souasn se ruší 15 minutová jízdenka za hotové v ástce za 15,- K a v poloviní výši.  
     
  Zárove s tím bude v autobusech DPMD spuštna i elektronická kontrola papírových jízdenek vydaných v autobusech DPMD. Jízdenku vybavenou kódem postaí piloit ke tece, která je umístna ve spodní ásti oranového validátoru, chvíli vykat a odbavovací zaízení jízdenku pete a zkontroluje její asovou a prostorovou platnost.  
     
  Mstská autobusová doprava v Dín (MAD) je od 1. 7. 2016 souástí integrovaného dopravního systému Doprava Ústeckého kraje (IDS DÚK)  
     
  Zpsoby a monosti odbavení  
     
 
Ceník jednotlivého jízdného jednozónového v zón 301 Dín
Zóna Jednotlivé jízdné placené hotovostí (K)
(jízdní doklady pouze v papírové podob)
Jednotlivé jízdné placené elektronickou penenkou (K)
(jízdní doklady pouze v papírové podob)
asová
platnost 
Obyejné nad 15 let Dít
6-15 let
Obyejné nad 15 let Dít
6-15 let
301 Dín 20 K  10 K 15,00 K 7,00 K 45 min
301 Dín 60 K 30 K 60,00 K 30,00 K 24 hod
Výše jízdného placeného bezkontaktními bankovními kartami (BBK) ve vozidlech DPMD,a.s. na linkách MAD Dín odpovídá výši jízdného placeného elektronickou penenkou. Maximální limit plateb prostednictvím BBK je 500.-K.
 
     
     
     
 
Ceník pepravného 
    Cena   
spoluzavazadlo, pes - 60 min   10 K Pepravné placené hotovostn i z EP
spoluzavazadlo, pes - jednodenní do 4:00 následujícího dne   20 K  (pouze jízdní doklady v papírové podob) 
kolo - nepestupné - platí pro 1 spoj   20 K  
 
     
   
 
Ceník asového jízdného v zón 301 Dín
Tarifní jednice Sedmidenní (K) Ticetidenní (K) Devadesátidenní (K) Roní (K)
jízdní doklady v papírové podob i na bázi BK DÚK,
lze platit hotovostí i elektronickou penenkou BK DÚK
jízdní doklady v papírové podob i na bázi BK DÚK,
lze platit hotovostí i elektronickou penenkou BK DÚK
jízdní doklady pouze na bázi BK DÚK,
lze platit hotovostí i elektronickou penenkou BK DÚK
pouze na bázi BK DÚK placené hotovostí nebo z elektronické penenky BK DÚK
 

Obyejné nad 15 let

Student 15-26 let Dít
6-15 let
Obyejné nad 15 let Student 15-26 let Dít
6-15 let
Obyejné nad 15 let Student   15-26 let Dít
6-15 let
Zamstnanecké
síové 488 K 360 K 180 K 1 690 K  1 248 K 624 K  4 550 K  3 360 K  1 680 K 450 K
jednozónové
301 Dín**
135 K 70 K 50 K 490 K 240 K 180 K 1 290 K 590 K 490 K 250 K
 
   
     
 
CCeník ostatních jednozónových asových jízdenek platných v zón 301 Dín**
 
30 denní lenové Konfederace politických vz 55 K lze platit hotovostí i el. penenkou BK DÚK
90 denní lenové Konfederace politických vz 135 K  
180 denní lenové Konfederace politických vz 240 K  
365 denní lenové Konfederace politických vz 360 K  
 
**Jednozónové asové jízdenky pro zónu 301 Dín lze ukládat té na bezkontaktní bankovní karty (BBK) a pvodní karty DPMD,a.s. pouívané ped vstupem DPMD,a.s. do DÚK; tyto karty jsou však uznávány pouze na linkách MAD Dín; nelze je pouít na ostatních linkách DÚK. Bliší informace o tchto kartách podává pouze dopravce DPMD,a.s.
 
     
     
 
Ceník jednodenního asového jízdného síového
Tarifní jednice ízdné placené hotovostn i z el. penenky
(pouze jízdní doklady v papírové podob)
asová platnost 
Obyejné nad 15 let Student
15-26 let
Dít
6-15 let
ák
6-15 let
ZTP, ZTP/P
jednodenní celosíové 130 K 97 K 65 K 48 K 32 K platí v den nákupu a do 4:00 hod následujícího dne
Student 15-26 let: nutný ákovský prkaz 15-26
ák 6-15 let: nutný ákovský prkaz 6-15
Dít 6-15 let: nutný prkaz prokazující vk niší ne 15 let
ZTP, ZTP/P: nutný prkaz ZTP nebo ZTP/P
 
     
     
  Ceník jednotlivého jízdného  
 
Tarifní jednice Jednotlivé jízdné placené hotovostí (K)
(jízdní doklady pouze v papírové podob)
Jednotlivé jízdné placené elektronickou penenkou (K)
(jízdní doklady pouze v papírové podob)
asová
platnost 
  Obyejné nad 15 let Student** 15-26 let Dít
6-15 let
ák**
6-15 let
ZTP, ZTP/P Obyejné nad 15 let Student** 15-26 let Dít
6-15 let
ák**
6-15 let
ZTP, ZTP/P
0-2*  13 K 9 K 6 K 4 K 3 K 11,70 K    8,10 K 5,40 K 3,60 K 2,70 K 45
min
3-4  15 K 11 K 7 K 5 K 3 K 13,50 K    9,90 K 6,30 K 4,50 K 2,70 K
5-6 17 K 12 K 8 K 6 K 4 K 15,30 K  10,80 K 7,20 K 5,40 K 3,60 K
7-8 19 K 14 K 9 K 7 K 4 K 17,10 K  12,60 K 8,10 K 6,30 K 3,60 K 60
min
9-10  21 K 15 K 10 K 7 K 5 K 18,90 K  13,50 K 9,00 K 6,30 K 4,50 K
11-12  23 K 17 K 11 K 8 K 5 K 20,70 K  15,30 K 9,90 K 7,20 K 4,50 K 90
min
13-14  25 K 18 K 12 K 9 K 6 K 22,50 K  16,20 K 10,80 K 8,10 K 5,40 K
15-16  27 K 20 K 13 K 10 K 6 K 24,30 K  18,00 K 11,70 K 9,00 K    5,40 K
17-18  29 K 21 K 14 K 10 K 7 K 26,10 K  18,90 K 12,60 K 9,00 K    6,30 K
19-20  31 K 23 K 15 K 11 K 7 K 27,90 K  20,70 K 13,50 K 9,90 K    6,30 K
21-22 34 K 25 K 17 K 12 K 8 K 30,60 K  22,50 K 15,30 K 10,80 K    7,20 K 120
min
23-24  36 K 27 K 18 K 13 K 9 K 32,40 K  24,30 K 16,20 K 11,70 K    8,10 K
25-26  38 K 28 K 19 K 14 K 9 K 34,20 K  25,20 K 17,10 K 12,60 K    8,10 K
27-28  40 K 30 K 20 K 15 K 10 K 36,00 K  27,00 K 18,00 K 13,50 K    9,00 K
29-30  42 K 31 K 21 K 15 K 10 K 37,80 K  27,90 K 18,90 K 13,50 K    9,00 K
31-32  44 K 33 K 22 K 16 K 11 K 39,60 K  29,70 K 19,80 K 14,40 K    9,90 K 180
min
33-34  46 K 34 K 23 K 17 K 11 K 41,40 K  30,60 K 20,70 K 15,30 K    9,90 K
35-36  48 K 36 K 24 K 18 K 12 K 43,20 K  32,40 K 21,60 K 16,20 K  10,80 K
37-38  50 K 37 K 25 K 18 K 12 K 45,00 K  33,30 K 22,50 K 16,20 K  10,80 K
39-40  52 K 39 K 26 K 19 K 13 K 46,80 K  35,10 K 23,40 K 17,10 K  11,70 K
41-42  54 K 40 K 27 K 20 K 13 K 48,60 K  36,00 K 24,30 K 18,00 K  11,70 K
43-44  57 K 42 K 28 K 21 K 14 K 51,30 K  37,80 K 25,20 K 18,90 K  12,60 K
45-46 59 K 44 K 29 K 22 K 14 K 53,10 K  39,60 K 26,10 K 19,80 K  12,60 K
47-48 61 K 45 K 30 K 22 K 15 K 54,90 K  40,50 K 27,00 K 19,80 K  13,50 K
49-50 63 K 47 K 31 K 23 K 15 K 56,70 K  42,30 K 27,90 K 20,70 K  13,50 K
51-55 68 K 51 K 34 K 25 K  17 K 61,20 K  45,90 K 30,60 K 22,50 K  15,30 K
56-60 73 K 54 K 36 K 27 K 18 K 65,70 K  48,60 K 32,40 K 24,30 K  16,20 K 240
min
61-65 79 K 59 K 39 K 29 K 19 K 71,10 K  53,10 K 35,10 K 26,10 K  17,10 K
66-70 84 K 63 K 42 K 31 K 21 K 75,60 K  56,70 K 37,80 K 27,90 K  18,90 K
71-75 89 K 66 K 44 K 33 K 22 K 80,10 K  59,40 K 39,60 K 29,70 K  19,80 K
76-80 94 K 70 K 47 K  35 K 23 K 84,60 K  63,00 K 42,30 K 31,50 K  20,70 K
81 a 999  130 K 97 K 65 K  48 K 32 K 117,00 K  87,30 K 58,50 K 43,20 K  28,80 K 24
hod
 
     
  ** neplatí na linkách MHD  
  Student 15-26 let: nutný ákovský prkaz, toto zlevnné jízdné nelze vyuívat na linkách MHD/MAD  
  ák 6-15 let: nutný ákovský prkaz, toto zlevnné jízdné nelze vyuívat na linkách MHD/MAD  
  Dít 6-15 let: nutný prkaz prokazující vk niší ne 15 let  
  ZTP, ZTP/P: nutný prkaz ZTP nebo ZTP/P  
     
     
  Ceník asového jízdného  
 
Tarifní jednice Sedmidenní (K) Ticetidenní (K) Devadesátidenní (K)
jízdní doklady v papírové podob i na bázi BK DÚK,
lze platit hotovostí i elektronickou penenkou BK DÚK
jízdní doklady v papírové podob i na bázi BK DÚK,
lze platit hotovostí i elektronickou penenkou BK DÚK
jízdní doklady pouze na bázi BK DÚK,
lze platit hotovostí i elektronickou penenkou BK DÚK
Obyejné nad 15 let Student   15-26 let Dít
6-15 let
Obyejné nad 15 let Student   15-26 let Dít
6-15 let
Obyejné nad 15 let Student   15-26 let Dít
6-15 let
0-2* 98 K 68 K  30 K 338 K 234 K 104 K     910 K 630 K 280 K
3-4 113 K  83 K 38 K 390 K 286 K 130 K  1 050 K 770 K 350 K
5-6 128 K 90 K 45 K 442 K 312 K 156 K  1 190 K 840 K 420 K
7-8 143 K 105 K 53 K 494 K 364 K 182 K  1 330 K 980 K 490 K
9-10 158 K 113 K 53 K 546 K 390 K 182 K  1 470 K 1 050 K 490 K
11-12 173 K 128 K 60 K 598 K 442 K 208 K  1 610 K 1 190 K 560 K
13-14 188 K 135 K 68 K 650 K 468 K 234 K  1 750 K 1 260 K 630 K
15-16 203 K 150 K 75 K 702 K 520 K 260 K  1 890 K 1 400 K 700 K
17-18 218 K 158 K 75 K 754 K 546 K 260 K  2 030 K 1 470 K 700 K
19-20 233 K 173 K 83 K 806 K 598 K 286 K  2 170 K 1 610 K 770 K
21-22 255 K 188 K 90 K 884 K 650 K 312 K  2 380 K 1 750 K 840 K
23-24 270 K 203 K 98 K  936 K 702 K 338 K  2 520 K 1 890 K 910 K
25-26 285 K 210 K 105 K 988 K 728 K 364 K  2 660 K 1 960 K 980 K
27-28 300 K 225 K 113 K 1 040 K 780 K 390 K  2 800 K 2 100 K 1 050 K
29-30 315 K 233 K 113 K 1 092 K 806 K 390 K  2 940 K 2 170 K 1 050 K
31-32 330 K 248 K 120 K 1 144 K 858 K 416 K  3 080 K 2 310 K 1 120 K
33-34  345 K 255 K 128 K 1 196 K 884 K 442 K  3 220 K 2 380 K 1 190 K
35-36  360 K 270 K 135 K 1 248 K 936 K 468 K  3 360 K 2 520 K 1 260 K
37-38 375 K 278 K 135 K 1 300 K 962 K 468 K  3 500 K 2 590 K 1 260 K
39-40 390 K 293 K 143 K 1 352 K 1 014 K 494 K  3 640 K 2 730 K 1 330 K
41-42 405 K 300 K 150 K 1 404 K 1 040 K 520 K  3 780 K 2 800 K 1 400 K
43-44   428 K 315 K 158 K 1 482 K 1 092 K 546 K  3 990 K 2 940 K 1 470 K
45-46  443 K 330 K 165 K 1 534 K 1 144 K 572 K  4 130 K 3 080 K 1 540 K
47-48  458 K 338 K 165 K 1 586 K 1 170 K 572 K  4 270 K 3 150 K 1 540 K
49-50 473 K 353 K 173 K 1 638 K 1 222 K 598 K  4 410 K 3 290 K 1 610 K
51-999  488 K 360 K 180 K 1 690 K 1 248 K 624 K  4 550 K 3 360 K 1 680 K
 
     
     
  BEZPLATNÁ PEPRAVA - regulovaná cenovým výmrem MF R  
 

1. dti do 6 let,
2. dritelé prkazu "ZTP" a "ZTP/P" vetn prvodce a psa

 
     
  OSTATNÍ BEZPLATNÁ PEPRAVA  
 

a) koárek s díttem, obané nad 70 let vetn, dritelé Zlaté medaile (plakety) Prof. MUDr. Jana Janského
b) policisté eské republiky a Justiní stráe Okresního soudu v Dín, stráníci Mstské policie v Dín pouze v uniform, asistenti prevence kriminality Mstské policie v pedepsaném stejnokroji a po pedloení prkazu zamstnance,
c) pracovníci stediska mstských slueb v pracovní dny od 06:00 do 15:00 hodin po pedloení prkazu,
d) jedna pojízdná taška na kolekách, e) pes pepravovaný ve schrán, která nepesáhne rozmry 20x30x50 cm.

 
     
  ZPSOB ODBAVENÍ CESTUJÍCÍCH  
  Nástup do vozidla je uren pedními dvemi. Cestující je povinen platit jízdné a pepravné jen v odpoítaných mincí (1,-; 2,-; 5,-; 10,-; 20,-; 50,-K), které je povinen si pipravit ped nástupem do autobusu a bez prodlení a vyzvání je vhodit do mincovního systému nebo piloit ipovou kartu ke tece zabudované v mincovním systému. Zlevnné, celodenní nebo skupinové jízdné musí cestující nahlásit ped vhozením mincí nebo ped piloením ipové karty ke tece. Peplatek jízdného mincovní systém nevrací!!!  
     
  Na všech linkách platí jízdenka REGIONet Labe – Elbe. Pracovišt pedprodeje jízdenek se nachází na autobusovém náraí v Uhelné ulici, Dín IV. Dobíjení ipových karet a zakoupení jízdenky REGIONet Labe – Elbe je také moné v autobusech DpmD, a.s. . Úplné znní tarifních a smluvních pepravních podmínek pro veejnou silniní osobní dopravu je pístupné zde pod tímto odkazem  
     
     
  Smluvní pepravní podmínky Dopravy Ústeckého kraje [PDF, 3 MB] (27.3.2018) S platností od 1. 4. 2018. Vetn píloh: seznam dopravc zapojených do DÚK, seznam linek zapojených do DÚK, seznam zón a jejich piazení do nadzón v DÚK, matice povolených cest DÚK  
  Tarif Dopravy Ústeckého kraje [PDF, 9,8 MB] (27.3.2018) S platností od 1. 4. 2018  
  Ceník jízdného Dopravy Ústeckého kraje [PDF, 221 kB] S platností od 10.12.2017  
  Tarifní mapa Dopravy Ústeckého kraje [PDF, 4,6 MB] S platností od 10.12.2017  
  Matice tarifních jednic [PDF, 1,3 MB] S platností od 10.12.2017  
     
     
   
     
 

 

 
 
 
  aktualizováno 29.03.2018 7:55